Uždarųjų akcinių bendrovių, mažųjų bendrijų, daugiabučių bendrijų, buhalterinė apskaita Kaune, kitų pelno siekiančių ir pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinė apskaita Kaune:

• Pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų įtraukimas į apskaitos registrus;
• Materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos tvarkymas;
• Materialiojo ir nematerialiojo turto padidėjimo, pardavimo, nurašymo ir kitų su turtu atliktų veiksmų registravimas apskaitoje;
• Uždirbamų pajamų ir patiriamų sąnaudų apskaita;
• Nudėvėjimo apskaičiavimas ir registracija;
• Didžiosios knygos sąskaitų tvarkymas;
• Periodiškas sąskaitų uždarymas ir jų suderinimas su didžiąja knyga;
• Darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių apskaičiavimas, deklaravimas ir įtraukimas į apskaitos registrus
• Deklaracijų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui teikimas;
• Darbuotojų sąnaudų ataskaitų tvarkymas (avansinės apyskaitos);
• Mokesčių apskaita, deklaracijų Valstybinei mokesčių inspekcijai teikimas;
• Ataskaitų Statistikos departamentui rengimas;
• Mėnesinių, ketvirtinių ataskaitų paruošimas ir pateikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;
• Metinės finansinės atskaitomybės parengimas;
• Mėnesinių ataskaitų rengimas